علمی تخصصی

صفحه اصلی » علمی تخصصی

مقاله علمی تخصصی

تمام مجلات زیر:

هزینه و زمان پذیرش: ۵ روز و ۲۰۰  هزار تومان / هزینه و زمان چاپ: ۲۰ روز و  ۲۰۰ هزار تومان

نمره پایان نامه برای دفاع:   مشمول دریافت ۱ تا ۵/۱  نمره ی پایانامه  / برای مصاحبه دکتری : داری۳ امتیاز پژوهشی برای مصاحبه دکترا

وضعیت اعتباری :  نشریه علمی تخصصی

مجله علمی تخصصی اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار jore
مجله علمی تخصصی علوم ورزشی و تربیت بدنی josp
مجله علمی تخصصی علوم و صنایع غذایی و دام و طیور jofs
مجله علمی تخصصی معماری و شهرسازی و مهندسی عمران joau
مجله علمی تخصصی بانکداری و بیمه jobs
مجله علمی تخصصی تجارت الکترونیک و اقتصاد نوین joet
مجله علمی تخصصی سبک زندگی ایرانی اسلامی josm
مجله علمی تخصصی آمایش سرزمین و توسعه پایدار josa
مجله علمی تخصصی مطالعات آموزشی و تربیتی joes
مجله علمی تخصصی ادبیات، فرهنگ و هنر jocu
مجله علمی تخصصی مهندسی برق و مکانیک joem
مجله علمی تخصصی زیست شناسی، علوم تجربی و علوم آزمایشگاهی jbio
مجله علمی تخصصی تحولات جدید ایران و جهان jone
مجله علمی تخصصی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی joia
مجله علمی تخصصی علوم قرآن و حدیث jois
مجله علمی تخصصی اقتصاد، حسابداری و مدیریت joea
مجله علمی تخصصی تبلیغات و بازاریابی joab
مجله علمی تخصصی جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری و مدیریت شهری jogc
مجله علمی تخصصی روانشناسی، علوم رفتاری و علوم تربیتی jopb
مجله علمی تخصصی حقوق jolw
مجله علمی تخصصی مدیریت، کارآفرینی و بازاریابی jomg
مجله علمی تخصصی علوم انسانی و علوم اجتماعی johu
مجله علمی تخصصی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و علوم غذایی jpda
مجله علمی تخصصی علوم زراعت و اصلاح نباتات، علوم و تکنولوژی بذر و گیاهان دارویی jchf
مجله علمی تخصصی تاریخ و علوم سیاسی johp
مجله علمی تخصصی مدیریت شهری، حمل و نقل و ترافیک، مسکن و شهرسازی joum
مجله علمی تخصصی مدیریت بحران و سوانح طبیعی jocm
مجله علمی تخصصی حسابداری و علوم اقتصادی joae
مجله علمی تخصصی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات joct
مجله علمی تخصصی ریاضیات jmath
مجله علمی تخصصی فیزیک jphy
مجله علمی تخصصی شیمی jchs
مجله علمی تخصصی مهندسی مواد و متالورژی jomm
مجله علمی تخصصی مهندسی صنایع jods
مجله علمی تخصصی پدافند غیرعامل و توسعه پایدار jpdsd
مجله علمی تخصصی علوم انسانی johs
مجله علمی تخصصی حقوق و علوم قضایی jolaw
مجله علمی تخصصی مدیریت، اقتصاد و حسابداری jomea
مجله علمی تخصصی علوم اسلامی، فقه، فلسفه و الهیات joisp
مجله علمی تخصصی بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی jorse
مجله علمی تخصصی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی jopbs
مجله علمی تخصصی کشاورزی و علوم زراعت joagr
مجله علمی تخصصی جغرافیا، عمران، شهرسازی و معماری jogca
مجله علمی تخصصی پلیمر و رنگ joa
مجله علمی تخصصی بیولوژی و زیست شناسی jobz
مجله علمی تخصصی زبان شناسی و مطالعات ملل jozme
مجله علمی تخصصی بهداشت و سلامت jobes
مجله علمی تخصصی مطالعات انرژی jomy
مجله علمی تخصصی علوم اسلامی joso
مجله علمی تخصصی پژوهش های نوین در علوم انسانی joph
مجله علمی تخصصی علوم انسانی با رویکرد کاربردی johk
مجله علمی تخصصی مهندسی نساجی و علوم الیاف jopk
مجله علمی تخصصی مدیریت و علوم انسانی jomh
مجله علمی تخصصی پژوهش های نوین در مدیریت اقتصاد و علوم انسانی jopm
مجله علمی تخصصی بین المللی مدیریت و تبلیغات jomt
مجله علمی تخصصی بین المللی علوم انسانی در هزاره سوم jom3
مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسلامی joih

 

تمام مجلات زیر:

هزینه و زمان پذیرش: ۵ روز و ۲۰۰  هزار تومان / هزینه و زمان چاپ: ۲۰ روز و  ۲۰۰ هزار تومان

نمره پایان نامه برای دفاع:   مشمول دریافت ۱ تا ۵/۱  نمره ی پایانامه  / برای مصاحبه دکتری : داری۳ امتیاز پژوهشی برای مصاحبه دکترا

وضعیت اعتباری :  نشریه علمی تخصصی

سایت مجله تام مجله
http://ore.jseas.org ore journal of economics
http://osps.jseas.org osps international journal of sports and physical sciences
http://ofsk.jseas.org ofsk international journal of food science and Livestock and poultry
http://oau.jseas.org oau international journal of architecture and urban
http://obs.jseas.org obs international journal of banking and insurance
http://oetb.jseas.org oetb international journal of online Business and modern economic
http://osa.jseas.org osa international journal of science and technology
http://oes.jseas.org oes journal of Educational studies
http://ocu.jseas.org ocu journal of literature, culture and art
http://oem.jseas.org oem journal of electrical and mechanical engineering
http://jbo.jseas.org jbo journal of biology and laboratory sciences
http://oso.jseas.org oso journal of islamic studies
http://oeac.jseas.org oeac journal of economics, accounting and management
http://oab.jseas.org oab journal of advertising and marketing
http://ogc.jseas.org ogc journal of geography and civil engineering
http://opb.jseas.org opb journal of psychology and behavioural sciences
http://owo.jseas.org owo journal of politics and law
http://omgn.jseas.org omgn journal of management, Entrepreneurship and marketing
http://ohu.jseas.org ohu journal of humanities
http://pda.jseas.org pda journal of agricultural sciences, natural resources, environment and food sciences
http://chf.jseas.org chf journal of plant sciences, seed sciences and medicinal plants
http://ohp.jseas.org ohp journal of historical and political sciences
http://oum.jseas.org oum journal of Urban Management, Transportation, traffic and housing
http://ocm.jseas.org ocm journal of Crisis Management and natural disasters
http://oae.jseas.org oae journal of accounting, economics and finance
http://oct.jseas.org oct journal of computer and information technology
http://math.jseas.org math journal of mathemtics
http://phy.jseas.org phy journal of physics
http://chs.jseas.org chs journal of chemistry
http://omm.jseas.org omm journal of material and metallorgy engineering
http://ods.jseas.org ods journal of industrial engineering
http://pdsd.jseas.org pdsd journal of passive defense and sustainable development
http://ohsd.jseas.org ohsd journal of humanities and modern societies
http://olaw.jseas.org olaw journal of law and judical sciences
http://omea.jseas.org omea journal of management, economics and accounting
http://osph.jseas.org osph journal of philosophy and theology
http://orse.jseas.org orse  international journal of science and engineering
http://oma.jseas.org oma International journal of management
http://ota.jseas.org ota international journal of advertising
http://oegn.jseas.org oegn international journal of economics and accounting
http://ozm.jseas.org ozm international journal of linguistics
http://obes.jseas.org obes journal of Health Sciences
http://omen.jseas.org omen international journal of energy studies
http://cco.jseas.org cco International Journal of Cancer and Clinical Oncology
http://ohsc.jseas.org ohsc International Journal of Modern Architecture
http://obo.jseas.org obo International Journal of Biology
http://oac.jseas.org oac International Journal of Agricultural Sciences
http://mbr.jseas.org mbr International Journal of Molecular Biology Research
http://ops.jseas.org ops International Journal of Plant Studies
http://sar.jseas.org sar International Journal of Sustainable Agriculture Research
http://emr.jseas.org emr International Journal of Engineering Management Research
http://obr.jseas.org obr International Journal of Business Research
http://obm.jseas.org obm International Journal of Business and Management
http://oef.jseas.org oef International Journal of Economics and Finance
http://oms.jseas.org oms International Journal of Marketing Studies
http://omg.jseas.org omg International Journal of Management and Sustainability
http://oet.jseas.org oet International Journal of English Language and Literature Studies
http://oeg.jseas.org oeg International Journal of Foreign Language Teaching and Research
http://ohs.jseas.org ohs International Journal of Higher Education Studies
http://ost.jseas.org ost International Journal of Education Studies
http://ons.jseas.org ons International Journal of Politics, Law and Philosophy
http://osy.jseas.org osy International Journal of Psychological Studies
http://oea.jseas.org oea International Journal of Education and Learning
http://oed.jseas.org oed International Journal of Educational and Developmental Psychology
http://oar.jseas.org oar International Journal of Applied Physics Research
http://ocs.jseas.org ocs International Journal of Computer and Information Science
http://oer.jseas.org oer International Journal of Earth Science Research
http://orh.jseas.org orh International Journal of Energy and Environment Research
http://omh.jseas.org omh International Journal of Engineering and Technology Research
http://onr.jseas.org onr International Journal of Environment and Natural Resources Research
http://oep.jseas.org oep International Journal of Environment and Pollution
http://ochy.jseas.org ochy International Journal of Chemistry
http://osp.jseas.org osp International Journal of Statistics and Probability
http://ofs.jseas.org ofs International Journal of of Food Research
http://ogo.jseas.org ogo International Journal of Geography and Geology
http://omt.jseas.org omt International Journal of Materials Science Research
http://omr.jseas.org omr International Journal of Mathematics Research and Computational Methods
http://osu.jseas.org osu International Journal of Sustainable Development
http://ome.jseas.org ome International Journal of Mechanical Engineering Research
http://oeh.jseas.org oeh International Journal of Modern Applied Science
http://onc.jseas.org onc International Journal of Network and Communication Technologies
http://och.jseas.org och International Journal of Culture and History
http://oas.jseas.org oas International Journal of Social Science
http://owh.jseas.org owh International Journal of International Law Research
http://opw.jseas.org opw International Journal of Law and Political Studies
http://osd.jseas.org osd International Journal of Modern Humanities Studies
http://opa.jseas.org opa International Journal of Public Administration Research
http://ors.jseas.org ors International Journal of Review of European Studies

 

علمی تخصصی

  • اطلاعات فردی

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    اگر نیاز به ارسال فایل دارید می توانید از این فیلد استفاده کنید.(تا۸ مگابایت)
  • اطلاعات درخواست

Scroll Up