درخواست پرسشنامه

صفحه اصلی » درخواست پرسشنامه

فهرست پرسشنامه ها

توجه! برای سفارش هر یک از پرسشنامه ها فرمی که در انتهای همین صفحه قرار دارد را کامل کنید.

شناسه نام آزمون تعداد

عبارت

سن هدف زیرمقیاس اعتبار

روایی

قیمت

(تومان)

۱۰۰۱ پرسشنامه کیفیت خواب ۱۸ بزرگسالان سنجش وضعیت خواب ۷زیرمقیاس کیفیت ذهنی خواب تأخیر به خواب رفتن طول مدت خواب خواب مفید اختلال خواب مصرف داروهای خواب آورواختلال ایرانی ۸۰۰۰
۱۰۰۴ چک لیست اختلال استرس پس از سانحه(PCL) ۱۷ بزرگسالان سنجش علائم اختلال ایرانی ۷۵۰۰
۱۰۰۵ پرسشنامه سلامت عمومی ۱۲ بزرگسالان سنجش سلامت روانی  

 

ایرانی

 

۶۰۰۰

۱۰۰۶ مقیاسDASS-42 ۴۲ ۱۲سال به بالا سنجش افسردگی اضطراب واسترس ۳زیر مقیاس افسردگیاضطراب وترس ایرانی  

۱۱۰۰۰

۱۰۰۶۶ مقیاس DASS-21 ۲۱ بزرگسالان سنجش افسردگی واضطراب واسترس ۳زیر مقیاس افسردگی اضطراب وترس ایرانی ۷۰۰۰
۱۰۰۷ پرسشنامه استرس هری ۶۶ ۱۲سال به بالا ارزیابی فشار روانی خارجی ۱۰۰۰۰
۱۰۱۲ آزمونهای غیر منطقی جونز ۱۰۰ بزرگسالان ارزیابی ۱۰باورغیر منطقی ۱۰زیرمقیاس:ضرورت تائیید وحمایت دیگران ،انتظار بالا ازخود،تمایل به سرزنش خودواکنش به ناکامی،بی مسؤلیتی عاطفی و… ایرانی ۱۳۰۰۰
۱۰۱۵ آزمون بندر گشتالت(بهمراه جزوه راهنماومقاله هنجاریابیدرایران) ۹کارت همه سنین تعین عقب ماندگی وتشخیص ضایعات مغزی  

 

ایرانی ۱۱۰۰۰
۱۰۱۶ آزمونSCL-90-Rبهمراه ترسیم نیم رخ روانی )پروفایل( ۹۰ بزرگسالان ارزیابی۹نشانه مرضی ۹زیرمقیاس:شکایات جسمانی،وسواس،حساسیت دربین فردی ،افسردگی ،اضطراب ،پرخاشگری،ترس مرضیافکارپاراتوییدروان پریشی ایرانی ۱۴۰۰۰
۱۰۱۷ مقیاس اضطراب بک ۲۱ بزرگسالان سنجش اضطراب ایرانی ۶۰۰۰
۱۰۱۸ پرسشنامه خشم کودکان ونوجوانان ۳۹ ۶تا۱۶ سال سنجش خشم وناکامی ۴زیر مقیاس:ناکامی ،روابط باهمسالان،پرخاشگری فیزیکی وروابط بامراجع قدرت خارجی ۷۵۰۰
۱۰۱۹ مقیاس استرس کودکان ۸تا۱۰ سنجش اضطراب کودکان ۲نسخه۳۹ماده ای والدین و۴۵ماده ای کودکان خارجی ۱۳۰۰۰
۱۰۲۰ مقیاس کنترل عواطف ۴۲ ۱۵سال به بالا سنجش خشم افسردگی اضطراب ۴زیرمقیاس:خشم ،عاطفه مثبت ،خلق افسرده ،اضطراب خارجی ۱۱۵۰۰
۱۰۲۷ مقیاس اضطراب مرگ ۳۴ بزرگسالان ارزیابی نگرانی درموردمردن ندارد ۷۰۰۰
۱۰۲۹ آزمون اعتیاد به اینترنت ۲۰ همه سنین سنجش وابستگی به اینترنت دارای۶زیر مقیاسبارزبودن ،استفاده مفرط ،اهمال کاری ،انتظار فقدان کنترل وغفلت از زندگی اجتماعی ایرانی ۷۰۰۰
۱۰۳۰ پرسشنامه باورهای وسواسی(OBQ44) ۴۴ بزرگسالان سنجس بارهای وسواسی ۳زیرمقیاس:مسؤلیت پذیری ارزیابی تهدید وخطر ،کمال طالبی میاز به کسب اطمینان واهمیت کنترل افکار ایرانی ۹۰۰۰

 

 

 

شناسه نام آزمون تعدادعبارت سن هدف زیرمقیاسها اعتباروروایی قیمت
۱۰۴۰ پرسشنامه باورهراس گرینیرگ ۴۲ بزرگسالان ارزیابی اختلال هراس ۴زیر مقیاس :اضطراب انتظار حدثه بدنیحادثه هیجانیوخودکم بینی خارجی ۱۰۰۰۰
۱۰۴۴ پرسشنامه افسردگیکلدبرگ ۸۱ ۱۲سال به بالا سنجش افسردگی خارجی ۶۰۰۰
۱۰۸۵ مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر-Kads-11 ۱۱ ۱۸-۱۲ سنجش افسردگی خارجی ۶۰۰۰
۱۰۸۶ مقیاس افسردگی مرکزمطالعات اپیدمیولوژیک ۲۰ بزرگسالان سنجش افسردگی ایرانی ۷۰۰۰
۱۰۴۷ پرسشنامه پرخاشگری باس وپری ۲۹ بزرگسالان ارزیابی میزان پرخاشگری ۴زیر مقیاس پرخاشگری بدنی،،پرخاشگری کلامی،خشم وخصومت ایرانی ۷۵۰۰
۱۰۴۸ پرسشنامه اعتیادبه سیگار ۶ بزرگسالان ارزیابی میزان وابستگی به نیکوتین ندارد ۴۰۰۰
۱۰۴۹ آزمون خودیابی اعتیاد ۲۶ بزرگسالان فهرست عوامل مقابله با اعتیاد ندارد ۶۰۰۰
۱۰۵۰ آزمون نگرش به تغذیه (فهرست نشانگان اختلال بی اشتهایی عصبی) ۲۶ دختران۱۵سال به بالا ارزیابی نشانگانبی اشتهایی عصبی خارجی ۹۰۰۰
۱۰۵۱ پرسشنامه مکانیسم های دفاعی ۷۷ ۱۶سال به بالا ارزیابی میزان استفاده از مکانیسم های دفاعی ۱۴زیرمقیاس:واپس روانی،جبران،همانندسازی،درون فکنی،فرافکنی،انکار دلیل تراشی،واکنشوارونه،بازگشت،،والایش ،تبدیل،توجیه عقلانی،جابجایی وخیال بافی ایرانی ۱۲۰۰۰
۱۰۶۲ پرسشنامه استرس ادراک شده(pss-14) ۱۴ بزرگسالان ارزیابی فشار روانی خارجی ۵۵۰۰
۱۰۶۳ پرسشنامه کیفیت زندگی(sf-36) ۳۶ بزرگسالان ببرسی کیفیت زندگیدرابعاد۸گانه ۸زیرمقیاس سلامتی عمومی،عملکردجسمانی،محدودیت ایفای نقش به دلایل جسمانی وبه دلایل عاطفی،دردجسمی،عمکرد اجتماعیشادابی وسلامت روانی ایرانی ۸۵۰۰
۱۰۶۷ پرسشنامه شادکامی آکسفورد ۲۹ بزرگسالان ارزیابی میزان شادکامی ایرانی ۸۰۰۰
۱۰۷۳ پرسشنامه برسی مشکلات ونقاط قوت(SDQ) ۱۲۰ ۱۶-۳سال سنجش اختلالات کودکان ونوجوانان ۵زیرمقیاس:نشانه های هیجانی ،مشکلات سلوک،پیش فعالی،کمبودتوجه،مشکلات ارتباطی باهمسالان ورفتارهای جامعه پسند ایرانی ۱۹۰۰۰
۱۰۷۵ مقیاس نشانگان وابستگی به نیکوتین ۱۹ بزرگسالان سنجش وابستگی به سیگار ۵زیرمقیاس:انگیزه،الویت،تحمل،پیوستگی ورفتارقالبی خارجی ۶۰۰۰
۱۰۷۶ پرسشنامه وسواس فکری –عملی مادزلی ۳۰ بزرگسالان ارزیابی وسواسی ۴زیرمقیاس :بازبینی سشتن وتمیزکردن کندی،تکرارتردید،دقت ایرانی ۷۵۰۰
۱۰۷۷ پرسشنامه وسواس فکری –عملی-اییل براون ۱۰ بزرگسالان ارزیابی وسواس خارجی ۵۰۰۰

 

 

 

شناسه نام آزمون تعدادعبارت سن هدف زیرمقیاس اعتباروروایی قیمت
۱۰۷۹ مقیاس مقابله نوجوانان ۸۰ ۱۸-۱۲ برسی کنارآمدن بامشکلات ۳سبک،حل مشکل مراجعه بادیگران وناکارآمد ایرانی ۱۵۰۰۰
۱۰۸۲ پرسشنامه اختلالات مربوط با اضطراب باکودکان ۸۰ ۱۱-۸ سنجش اختلالات اضطراب کودکان ۵زیرمقیاس اختلال وحشتزدگی،اضطراب فراگیر،اضطراب جدایی،اضطراب اجتماعی مدرسه گریزی خارجی ۱۵۰۰۰
۱۱۰۱ پرسشنامه طرح واره یانگ ۲۰۵ بزرگسالان ارزیابی طرح واره هایاولیه اختلالات شخصیت برای شناخت درمانب ۱۶زیرمقیس :محرومیت عاطفی،رهاشدگی،بی عتمادی،انزوای اجتماعی،شرم ونقص،ناخوشایدی اجتماعی ،شکست وابستگی بی کفایتی ،آسیب پذیری نسبت به بیماری ،گرفتارب اطاعت ،ایثار ،بازداری هیجانی ،معیارهایسرسختانه ،استحقاق ،خویشتن داری ایرانی ۱۹۰۰۰
۱۱۰۲ مقیاس استرس هوامزوراهه (فرم بزرگسالان) ۴۱ بزرگسالان ارزیابی فشار روانی ۴۰۰۰
۱۱۰۵ مقیاس ناامیدی کودکان ۱۷ ۱۳-۶ ارزیابی میزان ناامیدی کودکان خارجی ۵۰۰۰
۱۱۰۷ پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت کننده ازبیمار ۲۴ بزرگسالان ارزیابی میزان تحمل افرادی که ازبیماران مراقبت میکنند ۵زیر مقیاس تحمل وابسته به زمان ،تحمل تحولی ،تحمل جسمانی ،تحمل اجتماعی ،وتحمل عاطفی خارجی ۵۵۰۰
۱۱۱۰ مقیاس استرس شغلی پرستاری ۵۷ بزرگسالان ارزیابی استرس شغلی پرستاران ۹زیر مقیاس :مرگ ومردن ،تعارض با پزشکان،عدم آمادگی هیجانی کافی ،مشکلات در رابطه باهمکاران ،مشکلات در رابطه با سرپرستاران حجم کار ،عدم اطمینان درمورد درمانها ،بیماران وخانواده های آنهاوتبعیض خارجی ۱۲۰۰۰
۱۱۱۴ مقیاس ارزیابی اختلال مانیا ۲۰ بزرگسالان ارزیابی اختلال مانیا ایرانی ۶۰۰۰
۱۱۱۶ پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس(WOCQ) ۶۶ بزرگسالان راهبردهای مقابله ای با شرایط فشار زای درونی یا ییرونی ۸زیر مقیاس:مقابله مستقیم ،فاصله گرفتن ،خودکنترلی ،طلب حمایت اجتماعی ،پذیرش مسؤلیت ،گریز اجتناب ،حل مسائله برنامه ریزی شده وارزیابی مجدد مثبت ایرانی ۱۳۰۰۰
۱۱۱۷ پرسشنامه افسردگی یک-۲(BDI-L) ۲۱ بزرگسالان سنجش افسردگی علائم جسمانی ،،رفتاری وشناختی افسردگی ایرانی ۷۰۰۰
۱۱۲۱ پرسشنامه تحریف های شناختی ۲۰ بزرگسالان ارزیابی تحریف های شناختی ۱۰تحریف شناختی ایرانی ۷۰۰۰
۱۱۲۲ سیاهۀ ارزیابی خودکشی راجرز ۲۱ بزرگسالان ارزیابی گرایش خودکسی خارجی ۷۰۰۰
۱۱۲۳ سیاهۀ ارزیابی خودکشی یوفیت ۶۰ بزرگسالان ارزیابی میزان به اقدام خودکشی ندارد ۸۵۰۰
۱۱۲۴ مقیاس ترس ازمرگ کالت لستر ۳۲ بزرگسالان ارزیابی ترس از مرگ دارای۴زیرمقیاس مرگ خود ،مرگ دیگران ،مردن خود ومردن دیگران خارجی ۸۵۰۰
۱۱۲۷ فهرست تجدیدنظر شده مشکلات حافظه ورفتار ۲۴ سالمندان ارزیابی حافظه وافسردگی دمانس دارای ۳زیرمقیاس:مشکلات مربوط به حافظه ،مشکلات آشفتگی وافسردگی خارجی ۹۰۰۰
۱۱۲۸ مقیاس شادمانی مونش(MUNSH) ۲۴ بزرگسالان اندازه گیری شادکامی دارای ۴زیرمقیاس:احساس مثبت ،تجبۀ مثبت ،احساس منفی وتجربۀ منفی ایرانی ۸۵۰۰

 

 

 

 

 

 

شناسه نام آزمون تعداد

عبارت

سن هدف زیرمقیاسها اعتبار وروایی قیمت
۱۱۲۹ مقیاس اضطراب اجتماعی لیپوبتس (LSAS-SR) ۲۴ بزرگسالان ارزیابی اختلال هرس اجتماعی دارای۴زیرمقیاس:هراس ازعملکرد،هراس اجتماعی واجتناب اجتماعی خارجی ۸۵۰۰
۱۱۴۴ نیمرخ تجدیدنظرشدهنگرش نسبت به مرگ(DAPR) ۳۲ بزرگسالان ارزیابی میزان پذیرش واجتناب ازمرگ دارای ۵زیرمقیاس:ترس ازمرگ ،اجتناب ازمرگ ،پذیرش خنثی ،پذیرش گرایشی وپذیرشاجتنابی خارجی ۸۵۰۰
۱۱۴۷ مقیاس استرس پس از ضربه می سی سی پی ۳۹ بزرگسالان سنجش علائم اختلال استرس پس از سانحه دارای ۴زیرمقیاس:خاطرات خنه کننده ،مشکل در ارتباطاتبین فردی ،ناتوانی درکنترل عاطفی وفقدان افسردگی ایرانی ۹۰۰۰
۱۱۴۹ پرسشنامه سنجش نگرش به بزهکاری ۲۸ ۱۵تا۱۸ سنجش نگرش نوجوانان بهبزهکاری ایرانی ۷۵۰۰
۱۱۵۶ مقیاس تحمل پریشانی ۱۵ بزرگسالان ارزیابی حالات روان شناختی منفی دارای ۴مقیاس :تحمل ،جذب ،ارزیابی وتنظیم ایرانی ۶۰۰۰
۱۱۵۷ مقاس دشواری های تنظیم هیجانی ۳۶ بزرگسالان ارزیابی دشواری ها درتنظیم هیجانی دارای۶زیرمقیاس:عدم پذیرش،اهداف ،تکانه ،آگاهی ،راهبردهاوشفافیت ایرانی ۹۰۰۰

 

 

۱۱۵۹ مقیاس ارزیابی کوتاه روانپزشکی ۱۸ بزرگسالان ارزیابی تغیردر شدت آسیب روانی خارجی ۷۰۰۰
۱۱۶۱ پرسشنامه اختلال شخصیت وابسته(DPI-R) ۵۵ بزرگسالان ارزیابی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت وابسته دوعامل اصلی(اتکا به دیگران ونیازبه روابط)و۸زیرمقیاس خارجی ۸۵۰۰
۱۱۷۰ پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس(CISS) ۴۸ بزرگسالان ارزیابی سبک های مقابله با استرس دارای۳زیرمقیاس:مسئله مدار ،هیجان مدار واجتناب مدار ایرانی ۱۱۰۰۰
۱۱۷۱ پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترسفرم کوتاه(CISS-21) ۲۱ بزرگسالان ارزیابی سبک های مقابله با استرس دارای ۳زیرمقیاس:مسئله مدار،هیجان مدار واجتناب مدار خارخی ۶۵۰۰
۱۱۹۸ مقیاس کوتاه ترس ازارزیابی منفی(BFNE) ۱۲ بزرگسالان سنجش اضطراب ناشی ازارزیابی اجتماعی ایرانی ۴۵۰۰
۱۲۰۴ آزمون شدت لکنت۳درکودکان بیش دبستانی(SSI-3) کودکان بیش دبستانی سنجش شدت لکنت در کودکان سه بعدفراوانی،دیرش ورفتارهای فیزیکی ایرانی ۱۳۰۰۰
۱۲۰۸ پرسشنامه غربالگری مصرف مواد(DAST-20) ۲۰ بزرگسالان ونوجوانان غربالگری مصرف مواد دارای دوفرم۲فرم بزرگسالان و.نوجوانان خارجی ۷۵۰۰
۱۲۰۹ پرسشنامه غربالگری مصرف مواد(DAST-10) ۱۰ بزرگسالان غربالگری مصرف مواد خارجی ۶۰۰۰
۱۲۲۲ مقیاس خود-ارزیابی افسردکی کودکان(DSRS) ۱۸ ۱۳-۷ سنجش افسردگی کودکان خارجی ۵۵۰۰
۱۲۳۰ پرسشنامه باورهای مربوط به گذر هراسی ۱۴ بزرگسالان ارزیابی افکار مرتبط باپیامدهای منفی تجربه اضطراب خارجی ۵۰۰۰

 

 

 

 

شناسه نام آزمون تعدادعبارت سن هدف زیرمقیاسها اعتباروروایی قیمت
۱۲۳۲ مقیاس گرایش به خودکشی نوجوانان(MAST) ۳۰ ۱۸-۱۵ سنجش میزان گرایش به خودکشی دارای ۴زیرمقیاس:علاقه به زندگی ،نفرت از زندگی ،علاقه به مرگ ،نفرت ازمرگ خارجی ۹۵۰۰
۱۲۳۳ مقیاس سنجش ترس ازبیمارستان(HFRS) ۲۵ کودکان ونوجوانان ارزیابی میزان ترس از محرکهای پزشکی وبیمارستانی دارای۳زیرمقیاس:ترس پزشکی ،بیمارستانی وغیر پزشکی خارجی ۹۰۰۰
۱۲۳۵ پرسشنامه دلایل زندگی(RFL) ۴۸ بزرگسالان ارزیابی عقایدافرادی که دست به خودکشی می زنند دارای ۶زیرمقیاس:عقایددر رابطه باخودکشی ومقابله ،مسؤلیت درقبال خانواده ،دغدغه هایی در رابطه بافرزندان ،ترس ازخودکشی،ترس از مذمت خودکشس،ومخالفتهای اخلاقی خارجی ۱۲۰۰۰
۱۲۳۷ مقیاس مراحل آمادگی برای تغیر واشتیاق برای درمان اعتیاد(SOCRATEF) ۱۹ بزرگسالان ارزیابی میزان اشتیاق برای ایجادتغیر دارای۳زیرمقیاس:دوسوگرایی ،بازشناسی واقدامات انجام شده خارجی ۷۰۰۰
۱۲۳۹ پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) ۲۸ بزرگسالان سنجش ۴بعد از سلامت روانی دارای۴زیرمقیاس:علائم جسمانی ،اضطراب واختلال خواب ،کارکرد اجتماعی وافسردگی ایرانی ۸۰۰۰
۱۲۵۲ پرسشنامه پاسخ به استرس(SRI) ۳۹ بزرگسالان برسی جنبه های هیجانی،بدنی ،شناختیورفتاری پاسخ به استرس دارای۷زیرمقیاس:تنش ،پرخاشگری ،جسمی ساختن ،خشم ،افسردگی ،خستگی وناکامی خارجی ۹۰۰۰
۱۲۵۷ پرسشنامه مشکلات غذاخوردن ۵۶ کودکان ۶تا۳۶ماهه برسی مشکلات غذاخوردن کودک دارای۴زیرمقیاسرضایت مادر ازغذا خوردن ،رفتارغذاخوردن ،تنش درهنگام غذاخوردن ،خوردن انواع متنوعی ازغذاونشانه های جسمی وابسته به غذاخوردن ایرانی ۱۲۰۰۰
۱۲۶۰ مقیا رتبه بندی مانیا یانگ(YMRS) ۱۱ بزرگسالان برسی نشانه های اختلال شیدایی ایرانی ۵۰۰۰
۱۲۳۲ پرسشنامه کمال گرایی نوروتیک(NPQ) ۴۲ بزرگسالان سنجش کمال کرایی نوروتیک خارجی ۹۰۰۰
۱۲۶۳ مقیاس سنجش بهزیستی افرادمبتلا به سرطان ۱۷ بزرگسالان ارزیابیبهزیستی،اجتماعی،اقتصادی دارای ۲مقیاس:مادی واجتماعی خارجی ۵۰۰۰
۱۲۳۴ مقیاس نگرشهای ناکارآمد(DAS) ۱۰ بزرگسالان ارزیابی نگرشهای ناکارآمد خارجی ۴۰۰۰
۱۲۷۱ مقیاس پرستاری از بیمار درحال مرگ(EOLCAS) ۳۲ بزرگسالان ارزیابی نگرش های پرستاران دارای۴مقیاس:رنج جسمانی ،بالیدگی ،فشاروحمایت اجتماعی خارجی ۸۵۰۰
۱۲۷۸ پرسشنامه طرح واره یانگ۱۲۴ماده ای ۱۲۴ بزرگسالان ارزیابی ذهنیت طرحواره ای دارای ۱۴مقیاس:شامل ذهنیت های کودک آسیب پذیر ،کودک عصبانی ،کودک غضبناک ،کودک تکانشی ،کودک بی انضباط ،کودک شاد ،تسلیم شدۀ مطیع ،محافظ بی تفاوت ،خود آرامبخش بی تفاوت ،خودبزرگ منش ،زورگو وتهاجمی ،والدتنبیه گر ،پر توقع  وبزرگسال سالم خارجی ۱۵۰۰۰
۱۲۸۳ پرسشنامه رفتارهای کنارآمدن باکودکان(CCBQ) ۵۷ ۱۶تا۱۰سال ارزیابی سبک های کنار آمدنکودکان بامشکلات دارای ۳زیر مقیاس :انحراف ازمشکل به سمتی دیگر ،کنارآمدن با مشکل درجهت بهبود آن وکنارآمدن ویرانگر خارجی ۱۱۰۰۰
۱۲۸۴ مقیاس افسردگی زونگ ۲۰ بزرگسالان ارزیابی افسردگی ایرانی ۵۵۰۰
۱۲۸۵ مقیاس نگرشهای ناکارآمد-فرم بلند(DAS) ۴۰ بزرگسالان ارزیابی نگرشهای ناکارآمد دارای۲زیرمقیاس :کمال گرایی ونیاز به تأییداجتماعی ایرانی ۹۰۰۰

 

شناسه نام آزمون تعدادعبارت سن هدف زیرمقیاس ها اعتبارو روایی قیمت
۱۲۸۶ مقیاس نگرش های ناکارآمددرکودکان(DAS-C) ۲۲ کودکان ارزیابی نگرش های ناکارآمدکودکان خارجی ۶۵۰۰
۱۲۸۷ پرسشنامه تفکر ارجاعی(PTQ) ۱۵ بزرگسالان ارزیابی تفکر منفی تکراری دارای ۳زیر مقیاس:ویژگی های اصلی تفکرمنفی تکراری ،ناکارآمدی ادراک شده وتسخیر ظرفیت روانی خارجی ۵۰۰۰
۱۲۹۲ مقیاس اضطراب مرگ(۲۷عبارتی) ۲۷ بزرگسالان ارزیابی نگرانی درموردمردن دارای۴زیرمقیاس:ترس ازعواقب مردن ،ترس ازمرگ توسط دیگران ،ترس ازعذاب روحی بعدازمردن وترس ازمرگ ناگهانی ایرانی ۸۰۰۰
۱۲۹۴ پرسشنامه هم وابستگیاسپن-فیشر ۱۶ بزرگسالان سنجش هم وابستگی دارای۵زیرمقیاس:انکاراحساسات ونیازهای خویشتن ،فرارازخویشتن ایجادواکنون ،احساس گناهکاری ،هویت واهداف خود در رابطه یافتن ایرانی ۵۵۰۰
۱۲۹۷ مقیاس نگرانی تصویر بدنی(BICI) ۱۹ بزرگسالان ارزیابی نگرانی ازظاهر ایرانی ۷۵۰۰
۱۳۰۱ پرسشنامه وسواس فکری ،عملی ،نسخه کودکان (OCI-CV) ۲۱ ۷تا۱۷ ارزیابی نشانگان اختلالوسواس فکری –عملی درکودکان دارای۶زیرمقیاس:شک داشتن ،چک کردن ،افکار وسواس ،احتکار ،شستشو،تمیزکردن وبی اثرسازی خارجی ۷۰۰۰
۱۳۱۱ پرسشنامه اهمال کاری ۱۶ بزرگسالان ارزیابی اهمال کاری ایرانی ۷۰۰۰
۱۳۱۲ پرسشنامه احساس غربت(HQ) ۳۰ بزرگسالان ارزیابی احساس غربت دانشجویان داری ۲زیرمقیاس :دلبستگی به خانه ونارضایتی ازبودن در دانشگاه ایرانی ۹۰۰۰
۱۳۱۴ پرسشنامه پاسخ به درد(PRI) ۶۰ بزرگسالان اندازه گیری پاسخ های سازگاریکودکان به دردهای بازگشت کننده دارای۱۳زیمقیاس:حل مسأله ،پذیرشپ،جستجوی حمایت اجتماعی ،استراحت ،ماساژ،/مقاومت ،استرانژی ،شرایط خاص ،انزوا ،رفتاربی تعهد ،فاجعه بار نشان دادن ،به حداقل نشان دادن درد ،خودتشویقی ،حواس پرتی/نادیده گرفتن ،پنهان کردن خارجی ۱۱۰۰۰
۱۳۱۶ پرسشنامه خودکارآمدیسیگار(SSEQ ۱۷ بزرگسالان ارزیابی کاربرد نظریه خودکارآمدی برای سیگارکشیدن خارجی ۶۰۰۰
۱۳۱۸ پرسشنامه روان درمانی مثبت(PPI) ۲۱ بزرگسالان سنجش میزان شادکامی دارای ۳زیرمقیاس :زندگی خشنودکننده ،متعهدانه ومعنادار خارجی ۷۰۰۰
۱۳۲۲ پرسشنامه خانواده افراد مبتلابه اسکسیزوفرنی(FQ) ۲۰ بزرگسالان ارزیابی حالت هیجانی ابرازشده بستگان افراد مبتلا به اسکیزوفرنی دارای۲زیرمقیاس:انتقاد ،درگیری هیجانی مفرط خارجی ۶۰۰۰
۱۳۲۹ پرسشنامه مشخصه های رهبری درگروه درمانی ۶۵ بزرگسالان ارزیابی مولفه های رهبردرمحیط کار درمیان همکاران ومیزان کارآمدیوتوانایی های رهبران به منظور تحقق اهداف گروه دارای ۴عامل اصلی :مجموعه گروه ،اعضای تکیل دهنده ،هدف گروه ،مرحله گشترش گروه ،و۱۳زیرمقیاس:کنترل وراه اندازی گروه ،خودگردانی ،تمرکزومذاکره مستقیم ،تمرکز برمباحث گروه ،همفکری با اعضا،همفکری وهمکاری احساسی ،ضرورت درالویت ،نتیجه عملکرد ،همدلی ،نظاره گری ،بیان اطلاعات شخص ،توجه به عملکرد وساختار الویت ها ،فعالیت کلامی خارجی ۱۵۰۰۰
۱۳۳۰ پرسشنامه خودکارآمدی درد ۱۰ بزرگسالان ارزیابی خودکارآمدی درد بیماری مبتلابه درهای مزمن ایرانی ۴۰۰۰
۱۳۳۲ پرسشنامه شناسایی افراددرمعرض خطر اعتیاد ۷۵ بزرگسالان شناسایی افراد درمعرض خطر سوءمصرف مواد وتشخیص اعتیاد دارای ۴زیرمقیاس :افسردگی واحساس درماندگی ،نگرش مثبت درمواد ،اضطراب وترس از دیگران ،هیجان خواهی بالا ایرانی ۱۵۰۰۰
۱۳۳۳ چک لیست نشانه های اختلال روانی (SCL-90R) بهمراه زیرمقیاس دروغ سنج ۱۰۰ بزرگسالان ارزیابی نشانه مرضی ۱۱زیر مقیاس :شکایات جسمانی ،وسواس،حساسیت دربین فردی ،افسردگی ،اضطراب ،پرخاشگری ،ترس مرضی ،افکار پاراتویید ،روان پرشی ،دروغ سنج ایرانی ۱۶۰۰۰

 

 

 

 

شناسه نام آزمون تعدادعبارت سن هدف زیرمقیاسها اعتبار وروایی قیمت
۱۳۳۴ مقیاس شنجش افکارخودکشی بک ۱۹ بزرگسالان آشکارسازی واندازه گیری شدت نگرش ها ،رفتارها وطرح ریزی برای ارتکاب به خودکشی دارای ۳عامل:تمایل به مرگ ،آمادگی برای خودکشی ،تمایل به خودکشی واقعی ایرانی ۶۰۰۰
۱۳۳۵ آزمون نقص توجه بیش فعالی در بزرگسالان ۳۰ بزرگسالان ارزیابی وجود نقص توجه بیش فعالی را در دوره بزرگسالی خارجی ۱۴۰۰۰
۱۳۳۶ مقیاس استرس پس ازضربه نیابی ۱۷ بزرگسالان ارزیابی استرس پس از ضربه دارای۳زیرمقیاس :مزاحمت ،اجتناب ،برانگیختگی ایرانی ۷۵۰۰
۱۳۴۱ شاخصه مقابله جوانان ۳۱ جوانان ارزیابی مقابله جوانان دارای ۳زیرمقیاس :رشدروحی وشخصی جوانان،ارزیابی مثبت جوانان وحل مشکلات،روابط تندوعصبی جوانان ومدیریت تنش خارجی ۱۰۰۰۰
۱۳۴۲ مقیاس خوردن وسواسی ۸ بزرگسالان ارزیابی خوردن وسواسی مرتبط باچاقی خارجی ۳۵۰۰
۱۳۵۱ پرسشنامه حالت صفت اضطراب اسپیلیرگر ۴۰ بزرگسالان ارزیابی اضطراب حالت وصفت دارای۲بعد حالت اضطراب وصفت اضطراب ایرانی ۹۵۰۰
۱۳۵۳ مقیاس همدلی ۱۷ بزرگسالان سنجش همدلی دارای۳زیرمقیاس:زیرمقیاس توافق احتام وادب خارجی ۵۰۰۰
۱۳۵۷ گزارش کودکان از علائم پس ازضربه (تروما)وگزارش والدین پس از علائم ضربه کودکان سنجش گزارش کودکانو والدین از علائمپس از ضربه کودکان دارایدوفرم گزارشوالدین با۳۰عبارت وگزارش کودک با۲۵عبارت خارجی ۹۵۰۰
۱۳۵۸ مقیاس افکار اعتیاد مک مولین(MAT) ۴۲ بزرگسالان ارزیابی باورهای غیر منطقی افراد وابسته به مواد دارای۵زیرمقیاس:من مقصر نیستم ،من قدرت کافی برای مقابله باآن رادارم ،مشروب نوشیدن یامصرف موادکاری،لذت بخش است/من الکلی معتاد نیستم /مشکلی ندارم من به نوشیدن الکل یامصرف موادنیاز دارم خارجی ۱۰۰۰۰
۱۳۶۲ مقیاسس ارزیابی مسائل دوران نوجوانی(ACE) ۴۰ نوجوانان شناسایی نوجوانانی کهدرمعرض خطر فرارقراردارند دارای۴زیرمقیاس:خانواده،مدرسه ،دوستان ،فردی خارجی ۹۵۰۰
۱۳۶۳ پرسشنامه پرخاشگری(AI) ۳۰ بزرگسالان سنجش ویژگی های رفتاری باصفات پرخاشگرانه دارای۴زیرمقیاس :پرخاشگری فیزیکی ،پرخاشگری کلامی ،تکانشی گری ،بی ابی ،اجتناب خارجی ۸۰۰۰
۱۳۶۴ پرسشنامه تجربه روان تنی (SDQ-20) ۲۰ بزرگسالان ارزیابی شدت علائم روان تنی خارجی ۶۰۰۰
۱۳۶۵ مقیاس تکانشی بودن(IS) ۱۹ کودکان ارزیابی تکانشی بودن درکودکان خارجی ۵۵۰۰
۱۳۷۳ مقیاس فشار واجتناب اجتماعی(SAD) ۲۸ بزرگسالان ارزیابی اضطراب درموقعیت های اجتماعی خارجی ۸۰۰۰
۱۳۸۱ پرسشنامه افکاراضطراب اجتماعی (SAD) ۲۱ بزرگسالان ارزیابی فراوانیشناخت های همراه با ناآرامی یااضطراب اجتماعی ۴عامل ناراحتی کلی وبیکفایتی اجتماعی ،نگرانی ازآگاهی دیگران ازاضطراب ،ترس ازارزیابی های منفی ،احساس برانگیختگی غیر ارادی واضطراب عملکرد خارجی ۶۰۰۰
۱۳۸۲ مقیاس نگرانی درموردرژیم غذایی(COWD) ۱۴ بزرگسالان سنجش رفتارفرداز نظر رژیم غذایی خارجی ۴۵۰۰

 

 

 

شناسه نام آزمون تعدادعبارت سن هدف زیزمقیاس ها اعتباروروایی قیمت
۱۳۸۶ مقیاس تحمل ناکامی ۳۵ بزرگسالان سنجش میزان ناکامیفرد در رسیدن به اهداف ۴عامل :عدم تحمل عاطفی،عدم تحمل ناراحتی،پیشترفت،شایستگی ایرانی ۸۵۰۰
۱۳۸۹ پرسشنامه اضطراب بدنی شناختی ورفتاری(SCBAI) ۳۶ بزرگسالان ارزیابی مولفه های اضطراب ۳زیرمقیاس:مولفه بدنی،مولفه رفتاری ،مولفه شناختی خارجی ۸۵۰۰
۱۳۹۲ سیاهه ارجاع سلامت روانی ارگون(OMHRC) ۳۲ بزرگسالان شناخت جوانان نیازمند ارجاع برای برسی روان در دادگاه جوانان خارجی ۸۰۰۰
۱۰۰۲ مقیاس جهت گیری مذهبی آلبورت ۲۱ بزرگسالان سنجش جهت گیری مذهبی ۲زیرمقیاس :جهت گیری بیرونی ودرونی مذهب ایرانی ۸۰۰۰
۱۰۱۰ آزمون تصویر تن فیشر ۴۶ بزرگسالان ارزیابی تصویر از بدن ایرانی ۶۰۰۰
۱۰۱۱ پرسشنامه نقش جنسیتی بم ۶۰ بزرگسالان ارزیابی گرایش های جنسیتی ایرانی ۶۰۰۰
۱۰۲۱ مقیاس عتمادبنفس روزنبرگ ۱۰ همه سنین سنجش عزت نفس خارجی ۴۰۰۰
۱۰۲۳ پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت ۵۸ همه سنین سنجش عتزت نفس ۳زیرمقیاس اصلی ویک زیرمقیاس دروغ سنج،مقیاس عزت نفس عمومی،اجتماعی،خانوادگی ،تحصیلی ایرانی ۷۵۰۰
۱۰۲۸ مقیاس اساسی روانشناختی ۵۱ بزرگسالان سنجش ۳نیاز اساسی ۳زیرمقیاس :خودمختاری ،شایستگی وروابط بین فردی ندارد ۸۰۰۰
۱۰۸۷ مقیاس عزت نفس روچستر ۹ ۱۸-۱۴ ارزیابی عزت نفس خارجی ۴۰۰۰
۱۰۸۸ مقیاس عزت نفس خیطه های خاص ۱۰ ۱۶-۱۲ ارزیابی عزت نفس ۳زیرمقیاس عزت نفس،عرت نفس مرتبط باهمسالان ،عزت نفس درخانه ،وعزت نفس درمدرسه خارجی ۴۵۰۰
۱۲۱۲ مقیاس سنجش کیفیت عزت نفس(SSES) ۲۰ بزرگسالان سنجش کیفیت عزت نفس دارای ۳زیرمقیاس:کارایی ،اجتماعی وظاهری خارجی ۶۰۰۰
۱۰۲۵ پرسشنامه ابعاد هویت ۴۵ همه سنین ارزیابی ابعاد هویت ۴گرایش :هویت شخصی ،هویت ارتباطی ،هویت اجتماعی وهویت جمعی خارجی ۹۰۰۰
۱۱۹۳ پرسشنامه سبک هویت برزونسکی(ISI) ۴۰ ۱۵سال به بالا ارزیابی جهت گیری هویت دارای۴زیرمقیاس:جهت گیری اطلاعاتی ،جهت گیری هنجاری ،جهت گیری سردرگم وتعهد ایرانی ۹۰۰۰
۱۰۲۶ پرسشنامه شخصیتی ۵عاملی نئو(فرم کوتاه) ۶۰ بزرگسالان سنجش ۵ویژگی شخصیت ۵زیرمقیاس:برون گرایی،سازش پذیری،وظیفه شناسی،روان آزرده خوبیی وپذیرابودن نسبت به تجربه ها ایرانی ۱۲۰۰۰
۱۰۳۱ پرسشنامه مهارتهای هوشیاری کنتاکی ۳۹ بزرگسالان ارزیابی هوشیاری فراگیر ۴زیرمقیاس:مشاهده توصیف ،عمل همرا باآگاهیوپذیرش بدون قضاوت خارجی ۸۰۰۰

 

 

 

 

شناسه نام آزمون تعدادوعبارت سن هدف زیرمقیاسها اعتباروروایی قیمت
۱۰۳۲ پرسشنامه هوشیاری فرایبرگ(فرم کوتاه) ۱۴ بزرگسالان ارزیابی هوشیاری فراگیر خارجی ۵۰۰۰
۱۱۵۵ پرسشنامه هوشیاری فرایبرگ-فرم بلند ۳۰ بزرگسالان ارزیابی هوشیاری فراگیر ایرانی ۷۰۰۰
۱۰۳۵ پرسشنامه ارزش های شوارتز ۵۷ ۱۲سال به بالا سنجش ارزش های دهگانه دارای۱۰زیرمقیاس:خود خواهی ،سنت گرایی ،همنوایی ،امنیت ،قدرت ،برانگیختگی ،لذت گرایی ،موفقیت ،خوداتکایی،،جهان گرایی ایرانی ۱۰۰۰۰
۱۰۳۹ مقیاس خودکنترلی ۳۶ بزرگسالان اندازه گیری میزان کنترل خود خارجی ۸۰۰۰
۱۰۴۱ پرسشنامه انگیزه درونی ۴۵ بزرگسالان ارزیابی انگیزه درونی ندارد ۷۵۰۰
۱۰۴۶ پرسشنامه گرایش به قدرت ۴۰ بزرگسالان گرایش فردبه انواع قدرت ندارد ۶۰۰۰
۱۰۵۴ آزمون شخصیت(MBTI) ۶۰ بزرگسالان برسی تیپ های شخصیتی ۱۶تیپ شخصیتی ایرانی ۱۳۰۰۰
۱۰۵۶ منبع کنترل راتر –فرم کوتاه ۱۳ بزرگسالان ارزیابی منبع کنترل ندارد ۳۵۰۰
۱۰۶۸ پرسشنامه امیدواری آشنایدر ۱۲ بزرگسالان سنجش امیدواری دارای۲زیرمقیاس: تفکرعاملی وتفکر راهبردی ایرانی ۵۵۰۰
۱۰۶۹ آزمون جهت گیری زندگی ۱۰ بزرگسالان ارزیابیخوش بینی دارای۲زیرمقیاس:برداشت خوش بینانه وبرداشت بدبینانه ایرانی ۴۰۰۰
۱۰۷۲ مقیاس جهت گیری اسناد عمومی ۱۷ بزرگسالان ارزیابیگرایش های اسنادی ۳زیرمقیاس:گرایش به خودمختاری ،کنترل شدن وغیر شخصی ایرانی ۵۵۰۰
۱۰۷۴ پرسشنامه شنجش نگرش های مذهبی ۲۶ بزرگسالان سنجش دینداری اسلامی ۴زیرمقیاس :بعداعتقادی ،بعدتجربه ای،بعدپیامدی ،بعدمناسکی ایرانی ۹۵۰۰
۱۰۷۸ پرسشنامه شخصیتی آیزنک-۹۰سؤالی ۹۰ بزرگسالان سنجش ویژگی های شخصیتی ۴زیر مقیاس :نوروتیک ،سایکوتیک ،برون گرایی ودرون گرایی ودروغ سنج ایرانی ۹۵۰۰
۱۰۸۴ مقیاس تمایل کودکان به خود کنترلی ۱۶ ۱۱-۹ ارزیابی خودکنترلی کودک خارجی ۶۰۰۰
۱۰۸۹ فهرست عوامل حمایت کننده فردی(PFI) ۷۱ ۱۶-۱۰ ارزیابی انعطاف پذیری نوجوانان دارای۳حیطه:تقید اجتماعی شامل ۳زیرمقیا مدرسه،خانواده،وهنجارهای اجتماعی ،حیطه کفایت فردی شامل ۴زیرمقیاس:خودپنداره،خودکنترلی،خودکارآمدی ودیدگاه مثبت وحیطه کفایت اجتماعی شامل۳زیرمقیاس:جرأت ورزی همکاری وبرسی نگرشنوجوانان به الکل ومواد خارجی ۱۵۰۰۰
۱۰۹۰ فهرست عوامل حمایت کننده فردی-فرم کواه ۱۲ ۱۶-۱۰ ارزیابی خودپندارهوعزت نفس ۲زیرمقیاس:خودپنداره وعزت نفس خارجی ۶۰۰۰

 

 

 

 

شناسه نام آزمون تعدادوعبارت سن هدف زیرمقیاسها اعتباروروایی قیمت
۱۰۹۱ پرسشنامه شخصیتی سیاتل(SPQ) ۴۴ ۱۰-۶ ارزیابی ابعار رفتاری کودکان دارای۸زیرمقیاس اضطراب،اختلالات سلوکی،اختلالات جسمانی کردن،افسردگی دروغ سنجی بیزاری ازمدرسه تنهایی درمدرسه وتمایل به مدرسه خارجی ۱۲۰۰۰
۱۰۹۶ پرسشنامه ویژگی های شخصیتیاسپنس(PAQ) ۲۴ بزرگسالان اندازه گیری صفات شخصیتی وابسته به جنس دارای۳زیرمقیاس:ابزاری بودن(مردانگی)خودبیانگری(زنانگی) ودوجنسیتی ایرانی ۷۰۰۰
۱۰۹۸ شاخص نگرش به زندگی(LRI) ۲۸ بزرگسالان ارزیابی میزان معناخواهی درزندگی دارای۲زیرمقیاس:چهارچوب(ذهنی) وتکمیلی(هدف) خارجی ۷۵۰۰
۱۱۰۳ مقیاس خودبازداری ۳۰ همه سنین ارزیابی کنترل خود دارای۴زیرمقیاس:نشاندن خشم کنترل تکانه مراعات دیگران ومسؤلیت پذیری خارجی ۸۵۰۰
۱۱۰۴ مقیاس انگیزۀ پیشترفت ۱۳ ۱۶-۱۲ انگیزه پیشترفت های آیندهمربوط باشغل خانواده جامعه خارجی ۶۰۰۰
۱۱۰۶ پرسشنامه نظام باورها ۱۵ بزرگسالان ارزیابی باورهاوعقاید دارای۲زیرمقیاس:اعتقادات واعمال مذهبی وحمایت اجتماعی خارجی ۶۰۰۰
۱۱۱۲ مقیاس امید درعرصه های خاص ۵۰ بزرگسالان ارزیابی امیدسرشتی ۶زیرمقیاس:اجتماعی تحصیلی خانوادگی عاشقانه شغل وفعالیت های اوقات فراغت ایرانی ۱۰۰۰۰
۱۱۱۵ مقیاس هویت قومی چندگانه ۱۲ ۱۲سال به بالا ارزیابی فرآیندرشد هویت قومی دارای۲زیرمقیاس:کاوش هویت قومی وتعهد خارجی ۵۰۰۰
۱۱۱۸ آزمون صداقت وراستگوئی ۱۶ بزرگسالان سنجش میزان راستگویی ایرانی ۵۵۰۰
۱۱۲۵ مقیاس خودابرازی بزرگسالان ۴۸ بزرگسالان ارزیابی جرأت ورزی خارجی ۱۰۰۰۰
۱۱۳۱ پرسشنامه احساس پیریAPQ ۳۲ سالمندان ارزیابی فردازچگونگی فرآیندپیرشدن دارای۷زیرمقیاس:سیرزمانی سریع یاتدریجی سیر زمانی دوره ای جلوه های هیجانی کنترل مثبت کنترل منفی پیامدهای مثبت وپیامدهای منفی خارجی ۸۵۰۰
۱۱۴۶ پرسشنامه مسئله(PSI) ۳۵ نوجوانان سنجش درک پاسخ دهندهازرفتارهای حل مسئله دارای۳زیرمقیاس:عتمادبه حل مسایل سبک گرایش اجتناب وکنترل شخصی ایرانی ۹۰۰۰
۱۱۴۸ پرسشنامه رشدوتحول پس ازسانحه(PTG)) ۲۱ بزرگسالان ارزیابیرشدپس ازسانحه دارای۵زیرمقیاس شیوه های جدید در ارتباط بادیگران قدرت شخصی ارزش زندگی وتغیر معنوی خارجی ۶۰۰۰
۱۱۵۰ پرسشنامه سنجش معنویت ۴۷ بزرگسالان ارزیابی رشدمعنویت دارای۶زیرمقیاس:آگاهی پذیرش واقعی ناامیدی بزرگنمایی بی ثباتی ومدیریت برداشت خارجی ۱۰۰۰۰
۱۱۶۲ پرسشنامه معنویت(SQ) ۲۹ بزرگسالان ارزیابی اهمیتمعنویت درزندگی دارای۳ زیرمقیاس:خلاقیت بالیدگی وتعهد خارجی ۸۰۰۰
۱۱۵۱ پرسشنامه گرایش به تفکرانتقادی(CTDI) ۳۳ بزرگسالان ارزیابی میزان تمایل تفکرنقادانه خارجی ۹۵۰۰

 

 

 

شناسه نام آزمون تعدادوعبارت سن هدف زیرمقیاسها اعتبار وروایی قیمت
۱۱۵۲ مقیاس خودتاب آوری ۱۴ بزرگسالان ارزیای خودتاب آوری خارجی ۵۰۰۰
۱۱۵۳ مقیاس چندبعدی کمال گرایی فراست(FMPS) ۳۵ بزرگسالان ارزیابی ابعادمختلف کمال گرایی دارای۶زیرمقیاس:نگرانی درمورد اشتباهات تردیدنسبت به اعمال انتظارات والدین انتقادات والدین استانداردهای فردی ونظم وترتیب خارجی ۹۰۰۰
۱۱۵۴ مقیاس سرسختی روان شناختی ۲۷ بزرگسالان سنجش سرسختی روانشناختی ایرانی ۷۵۰۰
۱۱۶۴ پرسشنامه سبک فردی(PSI) ۴۸ بزرگسالان ارزیابی سبک شخصی افراد دارای۶زیرمقیاس:تایید دیگران خوشنودساختن دیگران وابستگی انتقاد ازخودکنترل وجدایی تدافعی خارجی ۱۰۰۰۰
۱۱۸۷ مقیاس خودکارآمدی مقابله بامشکلات ۲۶و۱۲ بزرگسالان ارزیابی خودکارآمدی شیوه مقابله فرد دربرابرمشکلات دارای۳زیرمقیاس:راهکارهای مقابله مسئله مدارمتوقف ساختن افکار وهیجانات منفی وکسب حمایت ازجانب دوستان وخانواده خارجی ۹۰۰۰
۱۱۸۸ مقاس خودکارآمدی عمومی(CSE-10) ۱۰ بزرگسالان ارزیابی خودکارآمدی عمومی ایرانی ۴۰۰۰
۱۱۶۹ شاخص رضایت اززندگی سالمندانLSI ۲۰ سالمندان ارزیابیرضایت از زندگی خارجی ۶۰۰۰
۱۱۹۴ مقیاس اقدام به رشدفردی(PGIS) ۹ بزرگسالان ارزیابی میزان تمایل افرادبه رشد ایرانی ۴۰۰۰
۱۲۰۱ پرسشنامه کمال گرایی هیل ۵۸ بزرگسالان سنجش کمال گرایی درابعادمختلف -۶زیرمقیاس:حساسیت بین فردی تلاش برای عالی بودن نظم وسازماندهی ادراک فشار ازسوی والدین هدفمندی واستانداردهای بالا برای دیگران ایزانی ۱۵۰۰۰
۱۲۰۲ آزمون مهارتهای تفکرانتقادی کالیفرنیا(CCTST) ۳۴ بزرگسالان ارزیابی تفکر انتقادیکالیفرنیا دارای۵زیرمقیاس:مهارتهای تفسیری استنباطی ارزشیابی استدلال قیاسی واستقرایی ایرانی ۱۵۰۰۰
۱۲۰۳ مقیاس چندبعدی منبع کنترل لونسون ۲۴ بزرگسالان ارزیابی منبع کنترل دارای۳زیرمقیاس:درونی افرادقدرتمند وشانس ایرانی ۸۰۰۰
۱۲۰۶ پرسشنامه امیدبه زندگی ۳۲ بزرگسالان ارزیابی امیدبه زندگی ایرانی ۹۰۰۰
۱۲۰۷ مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف(RSPWB) ۸۴ بزرگسالان ارزیابی بهزیستی روانشناختی دارای۶زیرمقیاس:پذیرش خود روابط مثبت بادیگران خودمختاری تسلط برمحیط زندگی هدفمندورشدفردی ایرانی ۱۵۰۰۰
۱۲۱۴ پرسشنامه خودکارآمدیعمومی شرر ۱۷ بزرگسالان ارزیابی خودکارآمدی عمومی ایرانی ۵۵۰۰
۱۲۱۵ مقیاس خودکارآمدی اجتماعینوجوان ۲۵ ۱۹-۱۱ ارزیابیخودکارآمدی اجتماعی دارای۵زیرمقیاس:قاطعیت دراجتماعی عملکرد درموقعیت های اجتماعی شرکت درگروهای اجتماعی جنبه های دوستی وصمیمیت کمک کردن یاکمک گرفتن خارجی ۸۵۰۰
۱۲۱۶ مقیاس نگرش والتزام عملی به نماز ۵۰ بزرگسالان ارزیابی نگرش والتزام علمی به نماز دارای۴زیرمقیاس:اثربخشی نماز درزندگی توجه وعمل به مستحبات التزام واهتمام به نمازمراقبت وحضورقلب درنماز ایرانی ۱۳۰۰۰

 

 

 

شناسه نام آزمون تعدادوعبارت سن هدف زیرمقیاسها اعتباروروایی قیمت
۱۳۲۳ شاخص بهزیستی فردی(نسخه بزرگسالان)(PWI) ۸ بزرگسالان ارزیابی بهزیستی فردی خارجی ۴۰۰۰
۱۳۳۴ پرسشنامه شخصیتی هگزاکوHEZACO-PI-R ۱۰۰ بزرگسالان سنجش۶ویژگی شخصیت دارای۶زیرمقیاس:صداقت تواضع تهییج پذیری برون گرایی سازگاری وظیفه شناسی وگشودگی به تجربه خارجی ۱۶۰۰۰
۱۳۴۲ پرسشنامه شخصیتی هگزاکو فرم کوتاهHEZACO-PI-R ۶۰ بزرگسالان سنجش۶ویژگی شخصیت

 

دارای۶زیرمقیاس:صداقت تواضع تهییج پذیری برون گرایی سازگاری وظیفه شناسی وگشودگی به تجربه خارجی ۱۲۰۰۰
۱۳۴۵ پرسشنامه تعهدمذهبی ۱۰ بزرگسالان سنجش میزان تعهد مذهبی ددارای۲زیرمقیاس:تعهد درونی فردیوتعهد میان فردیی خارجی ۵۵۰۰
۱۵۹۱ آزمون ریون کودکان (کاغذ گلاسه) ۳۶ ۵ تا ۱۰ سال سنجش بهره هوش ایرانی
۱۵۹۲ آزمون ریون پیشرفته ۴۸ بزرگسالان سنجش بهره هوش خارجی
۱۵۹۳ آزمون MMPI ۷۱ ۱۴ سال به‌ بالا ارزیابی اختلال‌های روانی ۱۱ زیرمقیاس: دروغ‌‌سنج؛ مقیاس نابسامدی؛ مقیاس اصلاح؛ خودبیمار انگاری (هیپوکندریا)؛ افسردگی؛ هیستری؛ انحراف اجتماعی ـ روانی؛ پارانویا؛ ضعف روانی؛ اسکیزوفرنی؛ هیپومانی (مانی خفیف). ندارد
۱۵۹۴ آزمون MMPI-2 ۳۷۰ ۱۴ سال به‌ بالا ارزیابی اختلال‌های روانی ۱۴ زیرمقیاس: استفهام؛ دروغ‌پردازی؛ مقیاس روایی (نابسامدی)؛ مقیاس اصلاح؛ خودبیمارانگاری (هیپوکندریا)؛ افسردگی؛ هیستری؛ انحراف روانی ـ اجتماعی؛ مردانگی ـ زنانگی؛ پارانویا؛ ضعف روانی؛ اسکیزوفرنی؛ هیپومانی (مانی خفیف)؛ درون‌گرایی اجتماعی. ندارد
۱۵۹۵ آزمون MMPI-2 ۵۶۷ ۱۴ سال به‌ بالا ارزیابی اختلال‌های روانی ۲۹ زیرمقیاس: ۱۴ زیرمقیاس: استفهام؛ دروغ‌پردازی؛ مقیاس روایی (نابسامدی)؛ مقیاس اصلاح؛ خودبیمارانگاری (هیپوکندریا)؛ افسردگی؛ هیستری؛ انحراف روانی ـ اجتماعی؛ مردانگی ـ زنانگی؛ پارانویا؛ ضعف روانی؛ اسکیزوفرنی؛ هیپومانی (مانی خفیف)؛ درون‌گرایی اجتماعی؛ اضطراب؛ ترس؛ وسواسی بودن؛ افسردگی؛ نگرانی مربوط به سلامتی؛ افکار نامأنوس؛ خشم؛ بدگمانی؛ اعمال ضد اجتماعی؛ رفتار تیپ الف؛ عزت نفس پایین؛ ناراحتی در روابط اجتماعی؛ مشکلات خانوادگی؛ مشکلات مربوط به کار؛ شاخص‌های منفی درمان. ندارد
۱۵۹۶ آزمون میلون ـ ۳  (MCMI-III) ۱۷۵ ۱۸ سال‌ به بالا ارزیابی اختلال‌های روانی شامل شاخص‌‌های تغییردهنده: افشاگری، مطلوبیت، تحقیر و  روایی

الگوهای شخصیت بالینی:  اسکیزویید،  اجتنابی، افسرده، وابسته، نمایشگر، خودشیفته، ضداجتماعی پرخاشگر (آزارگر)،  جبری، نافعال و پرخاشگر (منفی‌گرا) و خود ناکام‌ساز.

آسیب‌شناسی شدید شخصیت: اسکیزوتایپی، مرزی، پارانوپایی.

نشانگان بالینی:  اضطراب، جسمانی شکل، دوقطبی : مانیایی، افسرده‌خویی، وابستگی به الکل، وابستگی به دارو و اختلال فشارروانی پس‌آسیبی

نشانگان‌های شدید: اختلال فکر، افسردگی عمده و اختلال هذیانی.

ایرانی
۱۵۹۷ آزمون ویسکانسین (WCST) ۱۲۸ کارت بزرگسالان ارزیابی عملکرد شناختی خارجی
۱۵۹۸ مقیاس هوشی کتل ـ مقیاس ۱ (کودکان) ۹۶ ۴ تا ۸ سال سنجش هوش کودکان ۴ تا ۸ سال و بزرگسالانی که دارای عقب ماندگی ذهنی هستند ۸ خرده مقیاس: جانشین‌سازی؛ طبقه‌بندی؛ سازها؛ تداعی اسامی اشیا؛ اجرای دستورات؛ نقاشی‌های غیرعادی؛ معماها؛ تشابهات.
۱۵۹۹ مقیاس هوشی کتل ـ مقیاس ۲ (نوجوانان) ۹۲ ۸ تا ۱۳ سال سنجش هوش کودکان ۸ تا ۱۳ ساله، برای بزرگسالانی که کمتر از دیپلم سواد دارند و برای اکثر کسانی که بیش از ۵۰ سال سن دارند دو فرم A و B که هر کدام شامل ۴ خرده‌تست است
۱۶۰۰ مقیاس هوشی کتل ـ مقیاس ۳ (بزرگسالان) ۱۰۰ بزرگسالان اندازه‌گیری هوش افراد بالاتر از دیپلم، دانشگاهیان و کلیه کسانی که به‌خاطر باهوش بودنشان برای تصدی بعضی مشاغل انتخاب شده‌اند دو فرم A و B که هر کدام شامل ۴ آزمون فرعی است
۱۶۰۱ آزمون اندریافت سالمندان  (S.A.T) ۱۶تصویر ۶۵ سال به بالا ارزیابی ساختار شخصیت از طریق ناخودآگاه خارجی
۱۶۰۲ آزمون اندریافت کودکان  (C.A.T) ۱۰ کارت ۳ تا ۱۰ سال ارزیابی وضعیت روانی کودکان
۱۶۰۳ آزمون اندریافت موضوع (T.A.T) ۳۱ کارت ۱۴ سال به بالا ارزیابی سایق‌ها، هیجان‌ها، احساسات، عقده‌ها و تعارض‌های بارز شخصیت

 

 

جهت سفارش پرسشنامه دلخواه فرم زیر را کامل نمایید.

  • اطلاعات فردی

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    اگر نیاز به ارسال فایل دارید می توانید از این فیلد استفاده کنید.(تا۸ مگابایت)
  • اطلاعات درخواست

 

Scroll Up