دانلود پرسشنامه خودارزیابی توانیر

صفحه اصلی » دانلود ها » دانلود پرسشنامه خودارزیابی توانیر

دانلود پرسشنامه خودارزیابی توانیر

دانلود پرسشنامه خودارزیابی توانیر

 پرسشنامه خودارزیابی توانیر

 

خلاصه پرسشنامه

رویکرد مناسب (یکپارچه و منطقی) دارای ویژگیهای ذیل است:

سیستماتیک است. به عنوان مثال، رویدادها در آن قاعدهمند و برنامهریزی شده است نه مقطعی.
به طور منظم و مانند یک بخش عادی و اساسی عملیات کسب و کار مورد استفاده قرار میگیرد.
پیشگیرانه است، یعنی فعال و آینده نگر است، نه منفعل.

استقرار و جاریسازی خوب به معنای پیادهسازی رویکرد با شرایط ذیل است:

در کلیه زمینههای مرتبط شامل فعالیتهای پشتیبانی، تامین کنندگان و مشتریان به نحو مناسب و مطلوب جاری میشود.
در کلیه زمینهها و فعالیتهای مرتبط با محصولات و خدمات به نحو مناسب و مطلوب جاری میشود.  
درکلیه سطوح کارکنان به طور یکسان و مناسب جاری میشود.
با قدرت و تمام توان در زمینههای مرتبط و مناسب جاری میشود.

رویکرد اثربخش رویکردی است که استقرار آن دارای خصوصیات ذیل باشد:

به منظور ارتقاء، بازنگری و چرخههای منظم اعتبارسنجی همراه است.
مناسب بودن و قابلیت جاریسازی آن برمبنای شاخصها و دادههای واقعی، به طور منظم مورد ارزیابی قرار میگیرد.
به طور مداوم جهت ارائه یک راهحل بهتر بهبود مییابد.

این پرسشنامه علاوه بر روشها و فعالیتهای متعالی به دنبال نتایج متعالی در سازمان نیز میباشد. ویژگی نتایج متعالی به قرار زیر است:

دارای روند رو به بهبود است.
در مقایسه با سازمانهای همتراز، رقبا یا بهترین الگوها، از سطح عملکرد خور و مناسبی برخورداراست.
با کلیه وجوه مرتبط با کسب و کار، ارتباط و تناسب دارد.
در حالت ایدهآل، یک دوره ۵ ساله را پوشش میدهد.

اصول و باورهای زیربنایی پرسشنامه بدین قرار است:

سازمانهای موفق بر درک مشتری و تأمین رضایت او تمرکز دارند.
کلیه روشها و رویکردها باید به طور منظم مورد بازنگری و بهبود قرار گرفته و نتایج آن به طور متناسب پیادهسازی شوند (این موارد همانطور که در مورد فرآیندهای اصلی تولید محصولات و خدمات صادق است در مورد فرآیندهای مدیریتی و پشتیبانی نیز باید به کار رود).
مدیران ارشد باید با ارائه الگو و پشتیبانی مستمر، حرکت به سوی تعالی را راهبری نمایند.
عملکرد کلیه فرآیندها باید به طور منظم اندازهگیری و بررسی شود.
سازمان باید کسب و کار خود را با استفاده از واقعیات مدیریت نمایند نه براساس عقاید، و این واقعیات و نتایج باید به طور منظم در دسترس افراد قرارگرفته و دسترسی به آن ساده باشد.
ارتباطات مناسب درون سازمانی باید کاملاً مشهود باشد.
کاهش زمان چرخههای کاری در تمام وجوه کسب و کار یک هدف کلیدی محسوب میشود.
بهینهکاوی در فرآیندها و عملکردهای کلیدی لازم و ضروری است.
مفهوم (مشتری داخلی) باید کاملاً روشن باشد، بدین ترتیب که هر فرد یا بخش سازمانی، فرد یا بخش بعدی در زنجیره تأمین را مشتری خود بداند.
کار تیمی، باید شیوهای در رسیدن به بهبود باشد.
تلاشهای در راستای بهبود، شناسایی شده و مورد تشویق قرار گیرد.
بهبود مستمر باید از طریق به مشارکت طلبیدن کلیه افراد در فرآیند تغییر، به طور منظم و روزمره انجام شود.
شراکت با تأمین کنندگان، مشتریان و دیگران، ارزش محسوب شده و توسعه یابد.

مشخصات پرسشنامه

نوع فایل : word
تعداد صفحات : ۱۱۹ صفحه
تفسیر و نمره گذاری: دارد
پایایی و روایی: دارد
منبع: ندارد
حجم فایل: ۱۶۷ کیلوبایت
قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید و دانلود
Scroll Up