پرسشنامه علوم اجتماعی

صفحه اصلی » پرسشنامه » پرسشنامه علوم اجتماعی

پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی

دانلود پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی   خلاصه پرسشنامه پایایی مقدماتی بر روی گروه پایلوت برای تدوین این پرسشنامه ابتدا گویه های پرسشنامه اعتماد اجتماعی با توجه به چهار معرف با همکاری متخصصان مربوطه در این زمینه ساخته شد و پس از ساخته شدن از نظر مفهومی و دقت و بکار گیری کلمات معادل و جمله بندی مناسب ، روایی محتوایی آن توسط چند تن از متخصصان روان شناسی مورد مقایسع و باز بینی قرار گرفته است. برای رفع نواقص و ابهامات مفهومی ... ادامه مطلب . . .

دانلود روایی و پایایی پرسشنامه بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادمانی

دانلود روایی و پایایی پرسشنامه بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادمانی روایی و پایایی پرسشنامه بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادمانی خلاصه پرسشنامه روایی و پایایی پرسشنامه برای بررسی روایی سازه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد . روایی سازه از دو جزء تشکیل شده است 1- روایی همگرایی ، که عبارتست از همبستگی نسبتا قوی میان سوال مربوط به یک حیطه با همان حیطه ، برای روایی همگرایی ، ضریب همبستگی پیرسون باید بزرگتر از 4/0 باشد .و ...   مشخصات پرسشنامه ادامه مطلب . . .

دانلود پرسشنامه مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو- کراون

دانلود پرسشنامه مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو- کراون   پرسشنامه مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو- کراون   خلاصه پرسشنامه: مقیاس آزمون پذیرش اجتماعی توسط مارلو و کراون به منظور سنجش میزان پذیرش اجتماعی افراد ساخته شد. گروهی از انسان ها همیشه مطابق با نظرات و اعتقاداتخود صحبت میکنند. اگر از آنها در مورد موضوعی سئوال شود باصداقت به سئوالات پاسخ میدهند، در عقاید خود ثابت قدم هستند و تحت هر شرایطی پاسخ یکسان به سوالات میدهند، حتی اگر پاسخ های آنها طرد اجتماعی به دنبال داشته باشد.گروهی دیگر طوری ... ادامه مطلب . . .
Scroll Up