پرسشنامه مدیریت

صفحه اصلی » پرسشنامه » پرسشنامه مدیریت

پرسشنامه جذب منابع بانکی

دانلود پرسشنامه جذب منابع بانکی پرسشنامه جذب منابع بانکی   خلاصه پرسشنامه این پرسشنامه برای سنجش میزان جذب منابع در شعب بانک توسط ابوسعیدی (1393) ساخته شده است و دارای 13 سوال. که از دو مولفه شامل جذب منابع موثر (سوال 1 تا 6) و جذب منابع غیر موثر (سوال 1 تا 7)تشکیل شده است، این پرسشنامه از سوالهای بسته پاسخ به مقیاس لیکرت 5 گزینه از (خیلی زیاد تا خیلی کم) تشکیل شده است. روایی صوری این پرسشنامه توسط سازنده با استفاده از نظر ... ادامه مطلب . . .

دانلود پرسشنامه اخلاق حرفه ای

دانلود پرسشنامه اخلاق حرفه ای پرسشنامه اخلاق حرفه ای   خلاصه پرسشنامه متغیر اخلاق حرفه ای از مولفه های چهارگانه تشکیل دهنده و موثر مربوط به اخلاق حرفه ای کارکنان (ارتباط با مشتری،ارتباط با کار،ارتباط با اجتماع،ارتباط با کارفرما) می باشد . این پرسشنامه جمعاً از24 سوال تشکیل شده است . براساس طیف لیکرت گزینه های پرسش نامه ها بصورت کاملاً موافقم، موافقم، نسبتاً موافقم، مخالفم و کاملاً مخالفم طراحی شده که به ترتیب نمره 5-4-3-2-1 به گزینه ها اختصاص داده شده است ضمناً پرسش نامه فاقد ... ادامه مطلب . . .
Scroll Up