پرسشنامه پزشکی

صفحه اصلی » پرسشنامه » پرسشنامه پزشکی

دانلود پرسشنامه تحمل مراقبت کننده از بیماران (CBI) نوواک و گست (۱۹۸۸)

دانلود پرسشنامه تحمل مراقبت کننده از بیماران (CBI) نوواک و گست (1988)  پرسشنامه تحمل مراقبت کننده از بیماران (CBI) نوواک و گست (1988) خلاصه پرسشنامه: پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت کنندگان به منظور ارزیابی میزان تحمل افرادی که از بیماران مراقبت می کنند در سال 1988 توسط نواک و گست ساخته شد. این آزمون 24 عبارت دارد و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت چهار درجه ای مشخص کند که هر یک از این موقعیت ها را تا چه حد تجربه می کند. از انجایی ... ادامه مطلب . . .

دانلود پرسشنامه صلاحیت بالینی پرستاران

دانلود پرسشنامه صلاحیت بالینی پرستاران  پرسشنامه صلاحیت بالینی پرستاران   خلاصه پرسشنامه: این پرسشنامه دارای 73 سوال است که طیف پاسخگویی سوالات در 4 طیف از هرگز تا همیشه می باشد. این پرسشنامه دارای 7 مولفه است که سوالات 1 تا 7 مربوط به مولفه یاری رساندن و کمک به بیمار، سوالات 8 تا 23 مربوط به مولفه آموزش، سوالات 24 تا 30 مربوط به مولفه اقدامات تشخیصی، 31 تا 38 مربوط به مولفه توانایی های مدیریتی، سوالات 39 تا 48 مربوط به مولفه ... ادامه مطلب . . .

دانلود پرسشنامه میزان تحمل پرستاران

دانلود پرسشنامه میزان تحمل پرستاران   پرسشنامه میزان تحمل پرستاران خلاصه ای از پرسشنامه: هدف از عبارات زیر، بررسی تجربۀ شما از مراقبت گري است، در این باره چه احساسی دارید. به تجربیات خود به عنوان کسی که از یکی از اعضاي خانواده مراقبت می کند، فکر کنید. هر یک از عبارت هاي زیر تا چه میزان تجارب شما در مورد مراقبت از مراقبت جویتان را در طول ماه گذشته توصیف می کند؟ 1. مراقبت جوي من براي انجام خیلی از کارهاي روزانه به کمک من احتیاج دارد. 2. شخصی ... ادامه مطلب . . .
Scroll Up