پرسشنامه پزشکی

صفحه اصلی » پرسشنامه » پرسشنامه پزشکی

دانلود پرسشنامه میزان تحمل پرستاران

دانلود پرسشنامه میزان تحمل پرستاران   پرسشنامه میزان تحمل پرستاران خلاصه ای از پرسشنامه: هدف از عبارات زیر، بررسی تجربۀ شما از مراقبت گري است، در این باره چه احساسی دارید. به تجربیات خود به عنوان کسی که از یکی از اعضاي خانواده مراقبت می کند، فکر کنید. هر یک از عبارت هاي زیر تا چه میزان تجارب شما در مورد مراقبت از مراقبت جویتان را در طول ماه گذشته توصیف می کند؟ 1. مراقبت جوي من براي انجام خیلی از کارهاي روزانه به کمک من احتیاج دارد. 2. شخصی ... ادامه مطلب . . .
Scroll Up